ศูนย์รวมสินค้าที่ตอบโจทย์ร้านค้า ช่วยในการจัดเก็บและขนย้ายได้อย่างสะดวก

เข้าสู่ระบบ สมัครใหม่

มาตรฐาน ISO 14000 คืออะไร

มาตรฐาน ISO 14000 คืออะไร ?

       ISO 14000 คือ มาตรฐานเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental aspects) ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษและการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งเป็นแนวทางให้องค์กรสามารถจัดระบบการจัดการให้บรรลุตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ ประกอบด้วยมาตรฐานหลายฉบับ ฉบับที่มีความสำคัญมากที่สุดคือ ISO 14001 (Environmental Management System) หรือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นมาตรฐานเพียงฉบับเดียวในอนุกรม ISO 14000 ที่สามารถ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยการออกใบรับรอง (Certificate) เพื่อเป็นการแสดงว่า องค์กรได้มีการดำเนินธุรกิจที่จะไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย ดังนั้นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงเป็นระบบที่มีโครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีวิธีการ กระบวนการและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการ ภายใต้หลักเกณฑ์ PDCA

       โครงสร้าง PDCA ประกอบ 4 ขั้นตอน ดังนี้

 • P - Plan คือ การวางแผน
 • D - Do คือ การปฏิบัติตามแผน
 • C - Check คือการตรวจสอบ
 • A - Act คือ การปรับปรุงการดำเนินการ


ประโยชน์ของ ISO ที่นำไปปฏิบัติในองค์กร


1. ลดต้นทุนในระยะยาว เนื่องจากมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น การจัดการทรัพยากร การจัดการของเสีย
2. มีแผนรองรับสำหรับแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากสถานการณ์ดังกล่าว
3. ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งค่าฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และค่าประกันภัย
4. ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต ป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
5. บริหารงานสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ
6. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
7. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร

 

Spill Pallet ตอบโจทย์ ISO 14000 ได้อย่างไร ?   

 • Spill Pallet ช่วยป้องกันการรั่วไหลของสารเหลว/สารเคมี ที่จะส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • Spill Pallet ช่วยให้การจัดการและการจัดเก็บสารเหลว/สารเคมีให้ง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 • Spill Pallet ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ขณะปฎิบัติงานกรณีมีสารเหลว/สารเคมีรั่วไหล
 • Spill Pallet มีอายุการใช้งานที่ยาวนานสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
 • Spill Pallet สามารถตรวจสอบและควบคุมการรั่วไหลของสารเหลว/สารเคมีภายในพาเลทได้
 • Spill Pallet ลดการสัมผัสสารเคมีโดยตรงกับผู้ใช้งาน
 • Spill Pallet สามารถใช้ร่วมกับ hand lift และ folk lift ได้ สะดวกในการเคลื่อนย้าย


พาเลทรองถังสารเคมี Spill Pallet มีรุ่นไหนบ้าง 

1.     พาเลทสำหรับห้องแล็บ สีขาว

2. พาเลทวางถังสารเคมี ขนาด 1 ถังดรัม

3. พาเลทวางถังสารเคมี ขนาด 2 ถังดรัม


4. พาเลทวางถังสารเคมี ขนาด 4 ถังดรัม SD404


5. พาเลทวางถังสารเคมี IBC

 
และยังมีสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม โรงงาน และร้านอาหารอีกมากมาย หากใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลหรือปรึกษา
Tel : 02-501-6300 จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8:30-17:30)
Line : @pakstore.net


ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : https://theoneiso.co.th,https://jobdst.com/index.php?option=com_content&view=article&id=648&Itemid=136,http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1866/iso-14000