ศูนย์รวมสินค้าที่ตอบโจทย์ร้านค้า ช่วยในการจัดเก็บและขนย้ายได้อย่างสะดวก

เข้าสู่ระบบ สมัครใหม่

งานบริการ

บริการติดตั้ง Service Engineer & Technical Engineer

นอกเหนือจากสินค้าทีมีคุณภาพของบริษัทแล้ว ทีมบริการติดตั้ง Service & Technical Engineer ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการให้บริการ ทีมงานของเราผ่านการฝึกอบรมและมีทักษะความชำนาญในงานติดตั้ง ซึ่งได้รับการฝึกอบรมจากผู้ผลิตโดยตรง มีการวางแผนงานและทำงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่ใช้งานอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ปฎิบัติงานและผู้ใช้งานได้รับความปลอดภัยสูงสุด

ทางบริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด มีบริการสำรวจ วัดพื้นที่หน้างาน ประเมินราคา อีกทั้งยังสามารถให้คำปรึกษาในการใช้งาน รวมทั้งวิธีแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นกับผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจในด้านการบริการหลังการขาย และเป็นไปตามมาตรฐานงานระดับสูงดั่งความมุ่งหวังของเรา

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Customer Relation Management (CRM)

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ตลอดจนการรักษาคุณภาพในการให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุด บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด จึงตระหนักถึงความสำคัญของ งานบริการหลังการขาย (After Sales Services) หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ CRM (Customer Relationship Management)
จะช่วยให้เกิดการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเจ้าหน้าที่จะรับเรื่อง รับข้อเสนอแนะ รับฟัง ติดตาม รวมถึงดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทาง Service Hotline ทั้ง 2 เลขหมาย 062-605-9111, 062-605-9222 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการบันทึกในระบบ เพื่อทางบริษัทฯ จะได้นำมาวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสินค้า รวมถึงการบริการต่างๆให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

งานบำรุงรักษา Preventive Maintenance (PM)

หลักการตรวจเช็ค Preventive Maintenance (PM) คือ การซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จะดำเนินการตามกำหนดเวลาก่อนที่อุปกรณ์จะเกิดการชำรุดเสียหาย โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ, บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จะไม่เกิดปัญหาการหยุดทำงานโดยเหตุฉุกเฉินและสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
งานบำรุงรักษา Preventive Maintenance (PM) มีความสำคัญเป็นอย่างมาก บริษัทฯได้ออกแบบวิธีการตรวจเช็คเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันและให้ครอบคลุมทุกส่วนของอุปกรณ์ด้วยเอกสาร PM Check Sheet

ประโยชน์ของการบำรุงรักษา Preventive Maintenance (PM)
1. สามารถยืดอายุการทำงานของอุปกรณ์และป้องกันการชำรุดเสียหายระหว่างการใช้งาน
2. ลดเวลาที่หยุดชะงักหรือลดการสุญเสียโอกาสในการใช้งานอุปกรณ์ เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด
3. สามารถลดอุบัติเหตุหรืออันตราย เนื่องจากการชำรุดของอุปกรณ์ลงได้
4. ทำให้สามารถคาดการณ์และวางแผนงานต่างๆได้ง่ายขึ้น เช่น งบประมาณบำรุงรักษา, จำนวนบุคลลากรสำหรับ การซ่อมบำรุง, แผนการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้บริการบำรุงรักษา Preventive Maintenance (PM) ในทุกสินค้าและทุกแบรนด์ ไม่เพียงเฉพาะสินค้าในแบรนด์ BACKBONE เท่านั้น หากท่านสนใจสามารถติดต่อสอบถามขอเอกสารเสนอราคาและรายละเอียด PM Package ได้ที่ 02-501-6300 หรือ Service Hotline ทั้ง 2 เลขหมาย 062-605-9111, 062-605-9222 ได้ทุกวัน