Description

• ซีลล็อคเพื่อความปลอดภัยและป้องกันสินค้าสูญหายระหว่างขนส่ง เหมาะสำหรับล็อคตู้ขนส่งสินค้า ล็อคฝาถังน้ำมัน เป็นต้น
• ซีลล็อคได้มาตรฐาน ISO
• ใช้งานแบบดึงให้แน่น (Pull-tight)
• ความยาวโดยรวม 300 มม.

Attribute